Các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn, sáng tạo các tác phẩm chất lượng, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng (*)

14/06/2023 15:00 Số lượt xem: 149

 (Lược trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, báo chí là công cụ, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, tập hợp, tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Bước vào thời kỳ đổi mới, các cơ quan báo chí luôn tiên phong trong công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khẳng định vai trò là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, chính xác, bám sát cơ sở; kịp thời phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến đồng thời phản ánh những vấn đề bức thiết đặt ra từ đời sống tại địa phương, đơn vị; là công cụ tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, là phương tiện thông tin thiết yếu, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đời sống xã hội; tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, các cấp Hội nhà báo Việt Nam có vai trò quan trọng trong đoàn kết, tập hợp, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết, động viên, hướng dẫn hội viên, người làm báo phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, năng lực sáng tạo góp phần làm tốt vai trò, sứ mệnh báo chí cách mạng, góp phần giúp báo chí tỉnh nhà không ngừng phấn đấu vươn lên, trưởng thành nhanh chóng trên nhiều mặt. Nội dung thông tin trên báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú; chất lượng các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao. Nhiều bài báo mang tính phát hiện, đóng góp tổng kết thực tiễn, lan tỏa các tấm gương điển hình tiên tiến, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực; tích cực phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhiều cách tiếp cận đa dạng, tạo sức mạnh dư luận, hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh đã đạt được, cũng như sự nỗ lực cố gắng của các hội viên, nhà báo trong tỉnh thời gian qua; xin chúc mừng các tác giả đạt giải báo chí Ngô Gia Tự năm 2022. Tôi mong rằng trong thời gian tới các đồng chí - các nhà báo, tiếp tục phát huy hơn nữa, tích cực lao động sáng tạo hơn nữa, để chúng ta sẽ có nhiều thành tích to lớn hơn, xuất sắc hơn nữa.

Bên cạnh những kết quả và ưu điểm đạt được, công tác Hội và hoạt động báo chí trong tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế… đề nghị, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của tỉnh cần quan tâm, có các biện pháp cụ thể để từng bước khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót. Trong thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Một là: Các cơ quan báo chí cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí; bám sát nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ mục đích, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đổi mới nâng cao chất lượng thông tin bảo đảm khách quan, đầy đủ, kịp thời, chính xác, phong phú và đa dạng. Nâng cao tính chiến đấu, tính hấp dẫn của từng loại hình báo chí, mỗi tác phẩm báo chí phải thể hiện sự sâu sắc, có tính khái quát, lý luận và tổng kết cao. Giữ vững và phát huy tính định hướng của công tác thông tin tuyên truyền phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin đa dạng của nhân dân, bạn đọc, khán thính giả trong và ngoài tỉnh.

Hai là: Các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh cần làm tốt công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền tới hội viên các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam. Đặc biệt là Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Báo chí; 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động, phong trào của Hội.

Ba là: Tiếp tục tăng cường công cuộc đổi mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng phát triển đội ngũ những người làm báo, nhất là những người làm báo trẻ, có đạo đức tốt, năng lực, trình độ chuyên môn cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Bốn là: Hội Nhà báo tỉnh cần đồng hành cùng các cơ quan báo chí tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, khai thác tối đa nền tảng Internet để xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, tích hợp đa phương tiện, truyền dẫn đa nền tảng, trở thành những cơ quan báo chí đa phương tiện mạnh. Xây dựng môi trường báo chí lành mạnh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí hiện nay.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng, Ban Tổ chức Trung ương đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 14/4/2023 hưởng ứng tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023. Để giải năm 2023 đạt được kết quả cao hơn nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Chú trọng triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 11 ngày 22/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 91, ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hưởng ứng tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2023. Các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng; động viên nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý để triển khai sáng tạo, hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, những vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn, sinh động sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cơ sở, các đơn vị có ấn phẩm xuất bản tăng cường công tác tuyên truyền và tích cực tham dự giải.

Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai và phổ biến rộng rãi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2023; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần vào thành công chung của giải; phối hợp cung cấp thông tin, tư liệu cho phóng viên viết bài và tham dự giải.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí, phóng viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân viết bài tham gia giải. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc hướng dẫn nội dung tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

(*) Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt
Nguồn: Báo Bắc Ninh điện tử
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!